Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 190

Ik kies de vreugde van God in plaats van pijn.

1. 1Pijn is een verkeerd perspectief. 2Wanneer ze in enige vorm ervaren wordt is dat een bewijs van zelfbedrog. 3Ze is in het geheel geen feit. 4Ze neemt geen vorm aan die niet zal verdwijnen als die juist wordt bezien. 5Want pijn verkondigt dat God wreed is. 6Hoe zou ze in enige vorm werkelijk kunnen zijn? 7Ze getuigt van de haat van God de Vader jegens Zijn Zoon, van de zondigheid die Hij in hem ziet en Zijn waanzinnig verlangen naar wraak en dood.

2. 1Kunnen zulke projecties bevestiging vinden? 2Kunnen ze iets anders zijn dan totaal onwaar? 3Pijn is slechts een getuige van de vergissingen die de Zoon maakt in wat hij denkt dat hij is. 4Het is een droom van wrede vergelding voor een misdaad die onmogelijk kan zijn begaan, voor een aanval op wat totaal onaantastbaar is. 5Het is een nachtmerrie over verlating door een Eeuwige Liefde, die niet bij machte is de Zoon te verlaten die Zij uit liefde geschapen heeft.

3. 1Pijn is een teken dat illusies op de troon zitten in plaats van de waarheid. 2Ze toont aan dat God verloochend wordt, verward met angst, en gezien als dwaas en verrader van Zichzelf. 3Als God werkelijk is, is er geen pijn. 4Als pijn werkelijk is, is er geen God. 5Want wraak maakt geen deel uit van liefde. 6En angst, die liefde ontkent en pijn gebruikt om te bewijzen dat God dood is, heeft laten zien dat de dood de overwinnaar van het leven is. 7Het lichaam is de Zoon van God, bederfelijk in de dood, en even sterfelijk als de Vader die hij gedood heeft.

4. 1Laat zulke dwaasheid rusten in vrede! 2De tijd is gekomen om te lachen om zulke waanzinnige ideeën. 3Het is niet nodig om ze als barbaarse misdaden of geheime zonden met zware gevolgen te beschouwen. 4Wie anders dan een krankzinnige kan ze opvatten als oorzaak van iets? 5Pijn, hun getuige, is even dwaas als zij en hoeft evenmin te worden gevreesd als de waanzinnige illusies die ze beschermt en waarvan ze probeert te bewijzen dat ze nog altijd waar zijn.

5. 1Het zijn alleen jouw gedachten die je pijn bezorgen. 2Niets buiten je denkgeest kan jou op enigerlei wijze schaden of verwonden. 3Er is geen oorzaak buiten jezelf die op je neer kan komen en bedruktheid kan brengen. 4Niemand anders dan jij beïnvloedt jou. 5Er is niets ter wereld dat de macht heeft jou ziek, bedroefd, zwak of fragiel te maken. 6Maar jij bent het die de macht heeft alle dingen die je ziet de baas te zijn door eenvoudig te herkennen wat jij bent. 7Wanneer jij ziet dat ze onschadelijk zijn, zullen ze jouw heilige wil als de hunne aanvaarden. 8En wat als beangstigend werd gezien, wordt nu een bron van onschuld en heiligheid.

6. 1Mijn heilige broeder, denk eens een moment hieraan: de wereld die jij ziet doet niets. 2Ze heeft absoluut geen gevolgen. 3Ze is slechts de weergave van jouw gedachten. 4En ze zal volkomen veranderen zodra jij besluit je denken te veranderen en jij de vreugde van God kiest als wat jij werkelijk verlangt. 5Jouw Zelf straalt in deze heilige vreugde, voor eeuwig en altijd onveranderd, onveranderlijk, onveranderbaar. 6En zou jij een klein hoekje van je denkgeest zijn eigen erfgoed ontzeggen, en het behouden als hospitaal voor pijn, een verziekte plaats waar levende wezens uiteindelijk moeten heengaan om te sterven?

7. 1De wereld lijkt je misschien pijn te bezorgen. 2En toch heeft de wereld, zelf oorzaakloos, niet de macht te veroorzaken. 3Zelf een gevolg, kan ze geen gevolgen hebben. 4Zelf een illusie, is ze wat jij wenst. 5Jouw ijdele wensen tonen zich in haar pijnen. 6Jouw vreemde verlangens bezorgen haar boze dromen. 7Jouw doodsgedachten omhullen haar met angst, maar in jouw milde vergeving lééft ze.

8. 1Pijn is het idee van kwaad dat vorm aanneemt en een ravage aanricht in jouw heilige denkgeest. 2Pijn is het losgeld dat jij graag betaald hebt om niet vrij te zijn. 3In pijn is de Zoon die Hij liefheeft aan God ontzegd. 4In pijn lijkt angst te zegevieren over liefde, en tijd de eeuwigheid en de Hemel te vervangen. 5En de wereld wordt een wreed en bitter oord waar leed heerst en kleine vreugden wijken voor de hevige aanval van gruwelijke pijn die erop loert om alle vreugde in ellende te smoren.

9. 1Leg je wapens neer en ga zonder verdediging de stille plaats binnen waar de hemelse vrede alles tenslotte in stilte bewaart. 2Leg alle gedachten aan gevaar en angst af. 3Laat geen aanval met jou mee naar binnen gaan. 4Leg het wrede zwaard des oordeels neer dat je tegen je eigen keel houdt, en stop de vernietigende aanslagen waarmee jij je heiligheid probeert te verbergen.

10. 1Hier zul je inzien dat er geen pijn is. 2Hier behoort de vreugde van God jou toe. 3Dit is de dag waarop het jou gegeven is de les te begrijpen die heel de kracht van de verlossing bevat. 4Het is deze: pijn is illusie, vreugde werkelijkheid. 5Pijn is niets dan slaap, vreugde is ontwaken. 6Pijn is bedrog, alleen vreugde is waarheid.

11. 1En zo maken we opnieuw de enige keuze die ooit kan worden gemaakt: we kiezen tussen illusies en waarheid, tussen pijn en vreugde, tussen hel en Hemel. 2Laat onze dankbaarheid jegens onze Leraar ons hart vervullen, nu we vrij zijn onze vreugde te kiezen in plaats van pijn, onze heiligheid in plaats van zonde, de vrede van God in plaats van strijd, en het licht van de Hemel in plaats van de duisternis van de wereld.