Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 137

Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen.

1. 1Het idee van vandaag blijft de kerngedachte waarop verlossing berust. 2Want genezing is het tegendeel van alle ideeën van de wereld die betrekking hebben op ziekte en een afgescheiden staat. 3Ziekte is een zich terugtrekken van anderen en een zich afsluiten voor verbinding. 4Ze wordt een deur die dichtvalt achter een afgescheiden zelf en dit geïsoleerd houdt en alleen.

2. 1Ziekte is isolatie. 2Want ze schijnt één zelf afgezonderd te houden van heel de rest, om te lijden aan wat de anderen niet voelen. 3Ze geeft het lichaam beslissende macht om de afscheiding werkelijk te maken en de denkgeest in eenzame opsluiting te houden, afgesplitst en in brokstukken bijeengehouden door een massieve muur van verziekt vlees, waar hij niet overheen kan komen.

3. 1De wereld gehoorzaamt de wetten waaraan ziekte dienstbaar is, maar genezing werkt los daarvan. 2Het is onmogelijk dat iemand alleen wordt genezen. 3In ziekte kan hij niet anders dan op zichzelf en afgescheiden zijn. 4Maar genezing is zijn eigen beslissing om weer één te zijn, en zijn Zelf te aanvaarden met al Diens delen intact en onaangetast. 5In ziekte lijkt zijn Zelf verscheurd, en zonder de samenhang waar Het leven aan ontleent. 6Maar genezing komt tot stand wanneer hij inziet dat het lichaam niet de macht heeft om de universele Eenheid van Gods Zoon aan te tasten.

4. 1Ziekte wil bewijzen dat leugens wel de waarheid moeten zijn. 2Maar genezing toont aan dat waarheid waar is. 3De afscheiding die ziekte wil opleggen heeft nooit echt plaatsgevonden. 4Genezen is slechts aanvaarden wat altijd de eenvoudige waarheid was en altijd precies zo blijven zal als ze eeuwig is geweest. 5Maar aan ogen die gewend zijn aan illusies, moet getoond worden dat wat ze zien onwaar is. 6Dus moet genezing, die voor de waarheid nooit nodig is, aantonen dat ziekte niet werkelijk is.

5. 1Genezing zou aldus een tegendroom kunnen worden genoemd, die de droom van ziekte opheft in naam van de waarheid, maar niet in waarheid zelf. 2Net zoals vergeving aan alle zonden voorbijziet, die nooit werden begaan, neemt genezing slechts illusies weg die niet hebben plaatsgevonden. 3Net zoals de werkelijke wereld verschijnen zal om de plaats in te nemen van wat helemaal nooit is geweest, zo biedt genezing slechts restitutie voor ingebeelde toestanden en onware ideeën die door dromen tot beelden van de waarheid worden aaneengeweven.

6. 1Maar denk niet dat genezing aan jouw functie hier onwaardig is. 2Want de antichrist wordt machtiger dan Christus voor wie droomt dat de wereld werkelijk is. 3Het lichaam schijnt steviger en stabieler te zijn dan de denkgeest. 4En liefde wordt een droom, terwijl angst als de enige werkelijkheid overblijft die kan worden gezien, gerechtvaardigd en volledig begrepen.

7. 1Net zoals vergeving alle zonde wegschijnt en de werkelijke wereld de plaats zal innemen van wat jij hebt gemaakt, zo moet genezing de fantasieën van ziekte vervangen die jij voor de eenvoudige waarheid plaatst. 2Wanneer gezien wordt dat ziekte verdwijnt in weerwil van alle wetten die staande houden dat ze wel werkelijk moet zijn, dan heb jij antwoord op je vragen. 3En die wetten kunnen niet langer gekoesterd of gehoorzaamd worden.

8. 1Genezing is vrijheid. 2Want ze toont aan dat dromen niet over de waarheid zullen zegevieren. 3Genezing wordt gedeeld. 4En met deze eigenschap bewijst ze dat andere wetten dan die welke staande houden dat ziekte onvermijdelijk is, krachtiger zijn dan hun ziekelijke tegendelen. 5Genezing is kracht. 6Want door haar zachte hand wordt zwakheid overwonnen, en zijn denkgeesten die in een lichaam waren ingemetseld, vrij zich te verbinden met andere denkgeesten, om voor altijd sterk te zijn.

9. 1Genezing, vergeving, en de blijde inwisseling van heel de wereld van verdriet voor een wereld waar droefheid niet kan binnendringen, zijn de middelen waarmee de Heilige Geest jou aanspoort Hem te volgen. 2Zijn liefdevolle lessen leren je hoe makkelijk verlossing jouw deel kan zijn, hoe weinig oefening jij hoeft te verrichten om Zijn wetten de plaats in te laten nemen van die welke jij hebt gemaakt om een gevangene van de dood te blijven. 3Zijn leven wordt het jouwe, wanneer jij het beetje hulp aanreikt dat Hij je vraagt terwijl Hij je bevrijdt van alles wat jou ooit pijn berokkend heeft.

10. 1En wanneer jij jezelf laat genezen, zie je al degenen om je heen, of die in je denkgeest opkomen, of met wie je in aanraking komt, of wie geen contact met je schijnen te hebben, samen met jou genezen. 2Misschien zul je ze niet allemaal herkennen, noch beseffen hoe groot jouw geschenk aan heel de wereld is, wanneer jij genezing tot je laat komen. 3Maar jij wordt nooit alleen genezen. 4En talloos velen zullen het geschenk ontvangen dat jij ontvangt wanneer jij genezen wordt.

11. 1Wie genezen is, wordt een werktuig van genezing. 2En er verloopt geen tijd tussen het ogenblik dat hij genezen is en alle genade van genezing die hem gegeven wordt te geven. 3Wat tegengesteld is aan God bestaat niet, en wie het niet in zijn denkgeest aanvaardt, wordt een toevluchtsoord waar de vermoeiden rust kunnen vinden. 4Want hier wordt waarheid geschonken en hier worden alle illusies naar de waarheid gebracht.

12. 1Zou je Gods Wil geen onderdak willen bieden? 2Je nodigt slechts jouw Zelf uit thuis te zijn. 3Kan deze uitnodiging worden afgeslagen? 4Vraag dat het onvermijdelijke gebeurt en je zult nooit falen. 5De andere keuze bestaat er slechts uit te vragen dat is wat niet kan zijn, en dit kan niet slagen. 6Vandaag vragen we dat alleen de waarheid onze denkgeest zal vullen, dat gedachten van genezing deze dag zullen uitgaan van wat genezen is naar wat nog genezen moet worden, ons ervan bewust dat beide tegelijk zullen plaatsvinden.

13. 1We zullen, telkens als het uur slaat, ons herinneren dat het onze functie is onze denkgeest te laten genezen, opdat we genezing naar de wereld mogen uitdragen, en zo vloek voor zegening, pijn voor vreugde, en afscheiding voor de vrede van God verruilen. 2Is een minuut per uur niet het geven waard om zo’n geschenk te ontvangen? 3Is een beetje tijd niet een lage prijs als je in ruil daarvoor alles krijgt?

14. 1Maar we moeten op een dergelijk geschenk voorbereid zijn. 2En dus zullen we de dag hiermee beginnen en tien minuten wijden aan deze gedachten, waarmee we ‘s avonds deze dag eveneens zullen besluiten:

3Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen. 4En ik wil mijn genezing met de wereld delen, opdat ziekte verbannen wordt uit de denkgeest van Gods ene Zoon, die mijn enige Zelf is.

15. 1Laat vandaag nog genezing door jou heen plaatsvinden. 2En wanneer je rust in stilte, wees dan voorbereid te geven zoals je ontvangt, alleen te behouden wat je geeft, en het Woord van God te ontvangen opdat het de plaats inneemt van alle dwaze gedachten die men zich ooit heeft ingebeeld. 3Nu komen we samen om alles wat ziek was, beter te maken, en een zegen te geven waar een aanval was. 4En we zullen niet toelaten dat deze functie vergeten wordt telkens wanneer een uur van de dag verstrijkt, maar ons doel ons blijven herinneren met deze gedachte:

5Wanneer ik genezen word, word niet ik alleen genezen. 6En ik wil mijn broeders zegenen, want ik wil met hen genezen worden, zoals zij worden genezen met mij.