Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 126

Al wat ik geef, is aan mijzelf gegeven.

1. 1Het idee van vandaag, dat volkomen vreemd is aan het ego en het denken van de wereld, is van doorslaggevend belang voor de omkering van je denken die deze cursus teweeg zal brengen. 2Als je deze uitspraak geloofde, zou jij geen moeite hebben met totale vergeving en zekerheid van doel en richting. 3Je zou het middel begrijpen waardoor verlossing tot jou komt en niet aarzelen dat nu te gebruiken.

2. 1Laten we eens bekijken wat jij in plaats van dit idee wel gelooft. 2Het schijnt je toe dat andere mensen los van jou staan, en in staat zijn zich te gedragen op een manier die met jouw gedachten geen verband houdt, evenmin als de jouwe met die van hen. 3Daarom heeft jouw houding geen effect op hen, en hebben hun verzoeken om hulp geen enkele betrekking op de jouwe. 4Jij denkt verder dat zij kunnen zondigen zonder jouw waarneming van jezelf te beïnvloeden, terwijl jij hun zonde kunt beoordelen en toch buiten veroordeling en in vrede kunt blijven.

3. 1Wanneer je een zonde ‘vergeeft’, heb je daar zelf niet direct baat bij. 2Je geeft liefdadigheid aan iemand die onwaardig is, alleen maar om te laten zien dat jij beter bent, op een hoger niveau staat dan degene die jij vergeeft. 3Hij heeft jouw liefdadige tolerantie niet verdiend, die jij verleent aan iemand die dit geschenk onwaardig is, nu zijn zonden hem hebben verlaagd tot een niveau beneden een werkelijke gelijkwaardigheid met jou. 4Hij heeft geen recht op jouw vergeving. 5Het bevat een geschenk voor hem, maar bepaald niet voor jouzelf.

4. 1Zo bezien is vergeving fundamenteel ongegrond: een liefdadige gril, goedgunstig toegestaan maar onverdiend, een gift soms vergund en op andere momenten misgund. 2Omdat ze onverdiend is, is het rechtvaardig dat jij ze niet verleent, en is het niet eerlijk dat jij zou lijden wanneer ze iemand wordt onthouden. 3De zonde die jij vergeeft, is niet de jouwe. 4Iemand die los van jou staat heeft die begaan. 5En als jij hem dan zo genadig bent door hem te geven wat hij niet verdient, is het geschenk evenmin van jou als zijn zonde dat was.

5. 1Als dit waar zou zijn, heeft vergeving geen vaste grond waarop ze betrouwbaar en zeker rusten kan. 2Ze is iets bizars waarmee je soms toegeeflijk besluit onverdiende gratie te verlenen. 3Toch blijft het je goed recht de zondaar zijn terechte vereffening van zijn zonden niet te laten ontgaan. 4Denk je dat de Heer des Hemels zou toestaan dat de verlossing van de wereld hiervan afhangt? 5Zou Zijn zorg om jou dan inderdaad niet gering zijn als jouw verlossing berustte op een gril?

6. 1Jij begrijpt niet wat vergeving is. 2Zoals jij vergeving ziet, is het niets anders dan het intomen van een openlijke aanval, zonder de noodzaak van een correctie in jouw denkgeest. 3Vergeving zoals jij die waarneemt kan jou geen vrede schenken. 4Ze is geen middel om jou te bevrijden van wat jij ziet in iemand anders dan jezelf. 5Ze heeft niet de kracht je weer bewust te maken van jouw eenheid met hem. 6Ze is niet wat God bedoeld heeft dat ze voor jou zou zijn.

7. 1Wanneer jij Hem niet het geschenk gegeven hebt dat Hij van jou vraagt, kun jij Zijn gaven niet herkennen en denk je dat Hij ze jou niet gegeven heeft. 2Maar zou Hij jou om een geschenk vragen als het niet voor jou was? 3Zou Hij tevreden kunnen zijn met lege gebaren, en zulke armzalige geschenken Zijn Zoon waardig keuren? 4Verlossing is een beter geschenk dan dit. 5En ware vergeving, als middel waarmee het wordt verkregen, moet de denkgeest die geeft, wel genezen, omdat geven ontvangen is. 6Wat onontvangen blijft, werd niet gegeven, maar wat gegeven is, moet ontvangen zijn.

8. 1Vandaag proberen we de waarheid te begrijpen dat gever en ontvanger dezelfde zijn. 2Je zult hulp nodig hebben om dit betekenis te verlenen, omdat het zo wezensvreemd is aan de gedachten waaraan jij bent gewend. 3Maar de Hulp die jij nodig hebt, is voorhanden. 4Schenk Hem vandaag jouw vertrouwen en vraag Hem om vandaag deel te nemen aan jouw oefeningen in waarheid. 5En al vang je maar een vluchtige glimp op van de bevrijding die schuilt in het idee dat we oefenen vandaag, dan is dit een glorievolle dag voor de wereld.

9. 1Besteed vandaag twee keer vijftien minuten aan een poging het idee van vandaag te begrijpen. 2Dit is de gedachte waardoor vergeving haar passende plaats in je prioriteiten inneemt. 3Dit is de gedachte die in je denkgeest elke belemmering voor wat vergeving betekent zal wegnemen, en jou zal doen beseffen welke waarde ze voor jou heeft.

10. 1Sluit in stilte je ogen voor de wereld die niet begrijpt wat vergeving is, en zoek je toevlucht in de stille plaats waar gedachten worden veranderd en verkeerde overtuigingen terzijde gelegd. 2Herhaal het idee van vandaag en vraag om hulp bij het begrijpen wat het werkelijk betekent. 3Wees bereid onderwezen te worden. 4Wees blij de Stem die van waarheid en genezing getuigt tot je te horen spreken, en jij zult de woorden die Hij spreekt begrijpen en inzien dat Hij jouw woorden tot jou spreekt.

11. 1Houd jezelf zo vaak je kunt voor ogen dat jij een doel hebt vandaag, een doel dat deze dag voor jou en al je broeders van bijzondere waarde maakt. 2Laat je denkgeest dit doel niet langdurig vergeten, maar zeg tegen jezelf:

3Al wat ik geef, is aan mijzelf gegeven. 4De Hulp die ik nodig heb om te leren dat dit waar is, vergezelt mij nu. 5En in Hem zal ik mijn vertrouwen stellen.

6Breng dan een stil moment door waarin je je denkgeest voor Zijn correctie en Zijn Liefde openstelt. 7En wat je van Hem hoort, zul jij geloven, want wat Hij geeft, zal door jou ontvangen zijn.