Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 198

Alleen mijn veroordeling verwondt me.

1. 1Verwonding is onmogelijk. 2En toch brengt illusie illusie voort. 3Als je kunt veroordelen, kun je worden verwond. 4Want je hebt geloofd dat je verwonden kunt, en het recht dat je voor jezelf hebt vastgesteld kan nu tegen jou worden gebruikt, tot je het als waardeloos, ongewenst en onwerkelijk terzijde legt. 5Dan houdt illusie op gevolgen te hebben en zullen die welke ze scheen te hebben, ongedaan worden gemaakt. 6Dan ben je vrij, want vrijheid is jouw geschenk, en nu kun jij het geschenk ontvangen dat je gegeven hebt.

2. 1Veroordeel en je wordt tot gevangene gemaakt. 2Vergeef en je wordt bevrijd. 3Dat is de wet die de waarneming regeert. 4Het is geen wet die door kennis wordt begrepen, want vrijheid is een deel van kennis. 5In waarheid is veroordelen dus onmogelijk. 6Wat de invloed en gevolgen ervan schijnen te zijn heeft helemaal niet plaatsgevonden. 7Toch moeten we ons er een poosje mee bezig houden alsof dit wel zo is. 8Illusie brengt illusie voort. 9Behalve één. 10Vergeving is een illusie die een antwoord is op de rest.

3. 1Vergeving vaagt alle andere dromen weg, en hoewel ze zelf een droom is, kweekt ze geen nieuwe. 2Alle illusies behalve deze ene vermenigvuldigen zich onvermijdelijk duizendmaal. 3Maar hier eindigen illusies. 4Vergeving is het eind van dromen, omdat ze een droom over ontwaken is. 5Ze is niet zelf de waarheid. 6Maar ze wijst naar waar de waarheid moet zijn en geeft de richting aan met de zekerheid van God Zelf. 7Ze is een droom waarin de Zoon van God tot zijn Zelf en tot zijn Vader ontwaakt, en weet dat Zij één zijn.

4. 1Vergeving is de enige weg die uit de ellende voert, voorbij alle lijden en uiteindelijk weg van de dood. 2Hoe zou er een andere weg kunnen zijn wanneer deze het plan van God Zelf is? 3En waarom zou je daartegen in verweer gaan, het bestrijden, duizend manieren proberen te vinden waarop het beslist onjuist is, duizend andere mogelijkheden?

5. 1Is het niet wijzer om blij te zijn dat jij het antwoord op je problemen in handen hebt? 2Is het niet verstandiger Degene die verlossing schenkt te danken en Zijn gave dankbaar te aanvaarden? 3En is het niet een vriendelijke daad jegens jezelf om Zijn Stem te horen en de eenvoudige lessen te leren die Hij onderwijzen wil, in plaats van Zijn woorden te proberen te verwerpen, om die van jou in de plaats te stellen van die van Hem?

6. 1Zijn woorden werken. 2Zijn woorden verlossen. 3Zijn woorden bevatten alle hoop, alle zegen en alle vreugde die ooit op deze aarde kunnen worden gevonden. 4Zijn woorden zijn in God geboren en komen tot jou, met hemelse liefde bekleed. 5Zij die Zijn woorden horen, hebben het lied van de Hemel vernomen. 6Want dit zijn de woorden waarin alle tenslotte tot één versmelten. 7En op het moment dat dit ene zal wegsterven, zal het Woord van God zijn plaats innemen, want dan zal het herinnerd worden en bemind.

7. 1Deze wereld heeft vele schijnbaar aparte schuilplaatsen, waar genade geen betekenis heeft en aanval gerechtvaardigd lijkt. 2Toch zijn ze alle één: een plaats waar de dood wordt aangeboden aan Gods Zoon en aan diens Vader. 3Je denkt misschien dat Zij die hebben aanvaard. 4Maar als jij opnieuw kijkt naar de plaats waar je Hun bloed zag, zul je in plaats daarvan een wonder zien. 5Hoe dwaas om te geloven dat Zij kunnen sterven! 6Hoe dwaas om te geloven dat jij aanvallen kunt! 7Hoe waanzinnig om te denken dat jij veroordeeld kunt worden en dat de heilige Zoon van God sterven kan!

8. 1De stilheid van jouw Zelf blijft onbewogen, onaangetast door dergelijke gedachten en zich niet bewust van enige veroordeling waarvoor vergeving nodig zou zijn. 2Elk soort dromen is onbekend en vreemd aan de waarheid. 3En wat anders dan de waarheid zou een Gedachte kunnen hebben die een brug daarheen bouwt die illusies naar de overkant brengt?

9. 1Vandaag oefenen we erin de vrijheid toe te laten bij jou haar thuis te vinden. 2De waarheid schenkt jouw denkgeest deze woorden, zodat jij de sleutel kunt vinden tot het licht en een eind maakt aan de duisternis:

3Alleen mijn veroordeling verwondt me.
4Alleen mijn eigen vergeving maakt me vrij.

5Vergeet vandaag niet dat er geen vorm van lijden is, of die verbergt wel een niet-vergevende gedachte. 6Evenmin kan er een vorm van pijn zijn die vergeving niet genezen kan.

10. 1Aanvaard de ene illusie die verklaart dat er geen veroordeling is in Gods Zoon, en de Hemel wordt onmiddellijk herinnerd, de wereld vergeten, samen met al haar vreemde overtuigingen, nu het gelaat van Christus eindelijk ongesluierd in deze ene droom verschijnt. 2Dit is het geschenk dat de Heilige Geest voor jou namens God, jouw Vader, bewaart. 3Laat deze dag zowel op aarde als in jouw heilige woning worden gevierd. 4Wees mild voor Beiden wanneer jij de overtredingen vergeeft waaraan je Hen schuldig achtte, en zie hoe jouw onschuld jou toestraalt vanaf Christus’ gelaat.

11. 1Nu is er stilte over heel de wereld. 2Nu is er stilheid waar voorheen een razende storm van onzinnige gedachten was. 3Nu ligt er een sereen licht over het aanschijn van de aarde, tot rust gebracht in een droomloze slaap. 4En nu blijft daarop als enige het Woord van God over. 5Dat alleen kan nog een ogenblik langer worden waargenomen. 6Dan is het met symbolen gedaan, en is alles wat jij ooit dacht gemaakt te hebben volkomen verdwenen uit de denkgeest die God voor eeuwig kent als Zijn enige Zoon.

12. 1Er is geen veroordeling in hem. 2Hij is volmaakt in zijn heiligheid. 3Hij heeft geen gedachten van barmhartigheid nodig. 4Wie zou hem geschenken kunnen geven wanneer alles het zijne is? 5En wie zou ervan kunnen dromen vergeving te schenken aan de Zoon der Zondeloosheid Zelf, die zozeer lijkt op Hem wiens Zoon hij is, dat het aanschouwen van de Zoon gelijkstaat aan niet meer waarnemen en alleen de Vader kennen? 6In deze visie van de Zoon, zo kort dat er geen ogenblik staat tussen deze onverdeelde blik en tijdloosheid zelf, zie je de visie van jezelf, en dan verdwijn jij voor alle eeuwigheid in God.

13. 1Vandaag komen we steeds dichter bij het einde van alles wat nog tussen deze visie en ons zicht zou kunnen staan. 2En we zijn blij dat we zover gekomen zijn en begrijpen dat Hij die ons hier gebracht heeft ons nu niet in de steek zal laten. 3Want Hij wil ons de gave schenken die God ons vandaag via Hem gegeven heeft. 4Nu is het de tijd voor jouw bevrijding. 5De tijd is gekomen. 6De tijd is vandaag gekomen.