Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

9.

Wat is de Wederkomst?

1. 1De Wederkomst van Christus, die zo zeker is als God Zelf, is niets dan de correctie van vergissingen en de terugkeer van innerlijke gezondheid. 2Ze maakt deel uit van de toestand die terugbrengt wat nooit verloren was, en opnieuw bekrachtigt wat voor eeuwig en altijd waar is. 3Het is de uitnodiging aan Gods Woord om de plaats van illusies in te nemen, de bereidwilligheid om vergeving op alles te laten rusten, zonder uitzondering en zonder voorbehoud.

2. 1Het is dit alles-insluitende karakter van de Wederkomst van Christus dat haar in staat stelt de wereld te omvangen en jou geborgen te houden in haar zachte komst, die jou en al wat leeft omvat. 2De bevrijding die de Wederkomst brengt, kent geen eind, daar Gods schepping niet anders dan grenzeloos kan zijn. 3Vergeving verlicht de weg van de Wederkomst, omdat ze alles als één beschijnt. 4En zo wordt eenheid ten langen leste herkend.

3. 1De Wederkomst brengt de lessen die de Heilige Geest onderwijst tot een eind, en maakt zo plaats voor het Laatste Oordeel waarin al het leren eindigt in één laatste samenvatting die voorbij zichzelf zal reiken en zich uitstrekt tot God. 2De Wederkomst is het moment waarop alle denkgeesten in handen van Christus worden gelegd, om in naam van de ware schepping en de Wil van God aan de geest te worden teruggegeven.

4. 1De Wederkomst is de enige gebeurtenis in de tijd waarop de tijd zelf geen invloed heeft. 2Want ieder die ooit kwam om te sterven, of die nog komen zal, of nu aanwezig is, wordt gelijkelijk bevrijd van wat hij heeft gemaakt. 3In die gelijkheid wordt Christus hersteld als één Identiteit, waarin de Zonen van God erkennen dat zij allen één zijn. 4En God de Vader glimlacht naar Zijn Zoon, Zijn ene schepping en Zijn enige vreugd.

5. 1Bid dat de Wederkomst spoedig mag zijn, maar laat het daar niet bij. 2Ze heeft jouw ogen en oren en handen en voeten nodig. 3Ze heeft jouw stem nodig. 4En bovenal behoeft ze jouw bereidwilligheid. 5Laten we ons erin verheugen dat we Gods Wil kunnen doen, en ons verenigen in het heilig licht daarvan. 6Zie, de Zoon van God is één in ons, en door Hem kunnen we de Liefde van onze Vader bereiken.